• Modificacions de llocs de treball

  • Conflictes d’horari i reclamacions de quantitat

  • Règim d’incompatibilitats

  • Conciliació de vida familiar

  • Gestió d’incapacitats

  • Règim disciplinari